מבצעים חמים  תיקון GPS  ספרים אלקטרוניים  מכשיר ניווט  שירות תיקונים  דף ראשי
שלום, אורח ... להרשמה לחץ כאן
מפת הגעה צור קשר
חיפוש
 תקנון
תקנון אתר האינטרנט  "מיו פור יו"
 
כללי 
אתר האינטרנט "מיו פור יו" (להלן:"האתר") פותח ומופעל ע"י חברת מיו פור יו.משמש כאתר קניות אולטימטיבי המציע ללקוחותיו מנגנון הרשמה,רכישה וקשר אישי למגוון נרחב של מוצרים ושירותים מאת מיטב היצרנים והמשווקים במחירים אטרקטיביים ובתנאים מיוחדים.
 
א.      בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה במשמע. 
ב.      "פעולה באתר" משמעה - כל פעולה לשם רכישת המוצרים המוצעים למכירה באתר.
  
ג.       הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר ,ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין מיו פור יו(להלן:"החברה"), עקב כך, הנך מתבקש לקרוא את התקנון במלואו ובעיון וכי הבנת אותו על כל סעיפיו ואת תוכנו וכי הנך רוכש באתר הזה מרצונך הטוב והחופשי.
 
ד.       גלישה באתר ו/או רכישת מוצר ו/או שירותים המוצעים למכירה בו ,מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. 
אודות המכירות
 
1.       האתר משמש כחנות וירטואלית לרכישת מוצרים (להלן:"מוצרים") ושירותים שונים באמצעות האתר בדרך מהירה, קלה ובמחירים אטרקטיביים ממיטב היצרנים ,היבואנים והקמעונאים העובדים בישראל 
2.       בעלי החנויות ובתי העסק ,ומפעיליהם (להלן:"בעלי החנויות") מציעים באתר מוצרים ושירותים למכירה בדרכים שונות.  
תנאי ההשתתפות 
3.        רשאי לבצע פעולה כלשהי באתר , כל אדם תושב מדינת ישראל בן 18 ומעלה (וכן חברות המאוגדות כדין לפי חוקי מדינת ישראל והרשומה ברשם החברות ) אשר מחזיק ברשותו כרטיס אשראי תקף ,משל אחת החברות המצוינות לעיל- ישראכרט, ויזה כ.א.ל ויזה לאומי, ויזה אלפא, דיינרס ואמריקן אקספרס, מאסטר קארד. פרטי כרטיס האשראי של הלקוח ישמרו ברשות חב' מיו פור יו
אין אנו בחברתינו עובדים עם כרטיסי אשראי מסוג דיינרס ואמריקן אקספרס, עמכם הסליחה.

 הכרטיס הינו תקף ביום הצעת הרכישה ועד למילוי אחר כל תנאי הרכישה וסילוק מלוא מחירה ,אשר הונפק בישראל על ידי אחת מהחברות המצוינות בסע' זה דלעיל ואשר הינו בעל דואר אלקטרוני ברשת.
 
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,תנאי מוקדם לאישור פעולה באתר הינו אישור של חברת האשראי אשר באמצעותה התחייב הלקוח לבצע את הרכישה ,לעיסקת הרכישה שעליה התחייב.
                  ת נאי העסקה לפריטים המופיעים במחירון זה בלבד וכדי שנוכל למלא אחר הצעתך לרכישת מוצר (להלן:"הזמנתך"),
                  חשוב כי המוצרים שהזמנת יימצאו במלאי של יצרני ו/או יבואני ו/או קמעונאי המוצרים .וכי למרות שאנו עושים כל לעיל בידינו וכמיטב יכולתנו להבטיח שהמוצרים המוצגים יימצאו במלאי ,
                  הרי שלעיתים מוצרים המוצגים אזלו מהמלאי.
 
 
 
המוצרים המוצעים למכירה
 
4.         כל המוצרים המוצעים למכירה באתר הינם חדשים (למעט במקרים בהם צוין אחרת) מסוג א' וזכאים ונהנים מכל תנאי האחריות והשירות המקובלים. 
·         התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות.
 
·         האחריות הבלעדית למוצרים המופיעים באתר ,איכותם וטיבם חלה על היבואנים /יצרנים בכפוף
לתעודת האחריות הצמודה לכל מוצר.
·         ניתן למצוא באתר מפרט תכונות של רוב המוצרים המוצעים למכירה.  
·          המחירים המופיעים כמחירי מחירון של המוצרים ,משקפים את מחירי השוק של המוצרים . 
·         חברת מיו פור יו  אינה אחראית לנכונותם של מחירים אלו. בדוק את מחירי המוצרים, טרם רכישתם באתר. 
·         תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה הוא כי המוצר הנרכש מצוי במלאי החברה ו/או במלאי הספק .  
הי ה ולא צויין כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מן האתר עד למועד ביצוע הרכישה ,לא תהיה חברת מיו פור יו מחוייבת במכירת המוצר ולרוכש לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות נשוא עניין זה, בכפוף לכך שחברת מיו פור יו תבטל את החיוב (אם בוצע) בגין פעולת הרכישה  
 
·         במיד ה שתחול או תתגלה טעות בתיאור המוצר ,במחירו, בתנאי התשלום המפורטים לידו, בתמונתו או בכל חומר אחר הנוגע למוצר או בקבלת הנתונים מן הרוכש, תהיה חברת קרן אלקטרוניקה רשאית לבטל את עיסקת הרכישה בכל מועד עד אספקתו לרוכש.
במידה ובוטלה העיסקה בכפוף לסעיף זה דלעיל ,תשיב חברת קרן אלקטרוניקה לרוכש את מלוא התמורה ששילם (אם שילם) או תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו, והרוכש לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין ביטול העיסקה. 
ביצוע ההזמנה 
  
5.       אם חברת כרטיסי האשראי לא אישרה את התשלום ,לא נוכל לספק לך את הזמנתך.
במקרה זה נשלח אליך הודעה מתאימה בדואר אלקטרוני, ונמנע מחיוב כרטיס האשראי שלך.
פרטי הלקוח 
 
מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,מי פור יו שומרת על זכותה לבטל כל הוראה כאמור. 
7.       6.       בעת בצוע הפעולה באתר יידרש הלקוח להזין ,על פי ההוראות שיקבל את פרטיו, בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם אינם ולא יהיו אחראים לכל טעות של לקוח בעת הקלדת נתוני הפעולה באתר, לרבות פרטיו האישיים והמזהים של הלקוח. 
 
הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית כאמור בחוק העונשין, התשל"ז 1977 – והינה אסורה מכל וכל. מיו פור יו שומרת על זכותה לבטל על פי שיקולי דעתה הבלעדי, כל פעולה באתר ,שנתגלתה ו/או שנחשדה, כנסיון להונות וכן לנקוט בכל האמצעים המשפטיים ו/או האחרים העומדים לרשותה כנגד לקוח המבצע פעולות אסורות ,לרבות הגשת תביעות בגין נזקים שעלולים להיגרם לחברת מיו פור יו .
  
המוצרים המוצעים באתר  
8.       מיו פור יו תציע באתר מוצרים על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכמויות כפי שתמצא לנכון מעת לעת. 
 
9.       לחב' מיו פור יו הזכות הבלעדית להוסיף ו/או לגרוע מוצרים וכן לקבוע כמות המוצרים שיוצעו לרכישה, את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה. 
תשלום
10.   חיוב לקוח בפריט אותו רכש באמצעות כרטיס אשראי יתבצע לאחר קבלת האישור מחברת האשראי. 
11.   במקרה של פיגור מכל סיבה שהיא בתשלום, ישלם הלקוח ריבית בשיעור הריבית החריגה הנהוגה בבנק לאומי לישראל בע"מ לגבי יתרות בחשבונות מסוג חש"ק. 
 
האחריות הבלעדית 
 
12.        
א.   האחריות הבלעדית של המוצרים שנרכשו באתר, לטיבם, איכותם וכל פרט הנוגע למוצרים ,תחול על היצרנים, יבואנים ומפיצים. המבצעים פעולות באתר מצהירים ,כי תוכן סעיף זה הובא לידיעתם וכי לא תהא להם כל טענה כנגד בעלי האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בקשר לכך.
 
ב.       חב' מיו פור יו מתחייבת לספק ללקוח כל מוצר שעבורו חייבה ,או לזכות כל מוצר שחוייב ושלא ניתן היה לספקו מכל סיבה שהיא וזאת מבלי לגרוע בכל האמור דלעיל. 
ביטול 
13.   זכותו של הלקוח לבטל את הרכישה   על ידי הודעה בכתב ,תוך ארבעה עשר ימים ממועד הרכישה בכל מקרה של ביטול רכישה בקנייה הרגילה יחויב חשבונו של המבטל את הרכישה בדמי ביטול בגובה 10% משווי הרכישה ובתוספת עלויות דמי טיפול ומשלוח.הביטול יתאפשר במידה והמוצר מצוי באריזתו המקורית הסגורה ולא נעשה בו כל שימוש. 
תנאים נוספים 
  
14.   פרטי הפעולה באתר לרבות פרטי הלקוח ,יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן מסוג SSL למחשב עיבוד נתונים של חברת מיו פור יו. 
15.    רישומי מחשב עיבוד הנתונים של חברת   מיו פור יו, המנהל רישום ממוחשב של כל הפעולות באתר, יהוו ראיה לנכונות האמור בהן.
  
16.   במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים ו/או השירותים מכל סוג שהוא ,באופן מלא ו/או חלקי ו/או בכל דרך שהיא ו/או את אספקת המוצרים ו/או השירותים במועדים שנקבעו , ו/או אם יפגעו , תקלות במחשוב ו/או במערכות הטלפון ו/או בכל גורם תקשורת אחר ו/או מחמת חדירה בלתי חוקית באתר ו/או מעומס גולשים באתר ו/או בשל "וירוס" יהיו שיבושים באתר ו/או בהשלמת תהליך רכישה ,על צורותיו השונות ו/או בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כוח עליון אחר ימנע ו/או יפגע תהליך הרכישה, רשאית חב' מיו פור יו להודיע על ביטול הרכישה ,כולה או חלקה בהתאמה, הכל על פי שיקול דעתה.
17.   במידה ותחול טעות בהדפסה , בתיאור המוצר ו/או השירות ,במחירו בתנאי התשלום , בתמונת המוצר ו/או השירות ו/או בכל חומר הדפסה אחר או בקבלת נתונים מהלקוח רשאית חב' מיו פור יו לבטל את הרכישה הספציפית. 
 
18.   חב' מיו פור יו הקדישה משאבים ונוקטת באמצעים סבירים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה בפרטיות הלקוחות. 
19.   הלקוח מצהיר בזאת ,כי לא תהינה כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה כלפי מיו פור יו ובלבד שחב' מיו פור יו אכן נקטה באמצעים סבירים למניעת חדירה ופגיעה בפרטיות כאמור .
20.   הלקוח מאשר בזה, כי ידוע לו שפרסומים שונים ישוגרו לתא הדואר שלו והוא נותן הסכמתו לכך. ובמידה והלקוח יבקש ששיגור הדואר האלקטרוני אליו יפסק, עליו לשלוח דואר אלקטרוני עם הבקשה לכתובת service@mio4u.co.il ,מבעוד מועד לחב' מיו פור יו. 
 
21.   חב' מיו פור יו שומרת על זכותה לשנות את ההוראות וכללי ההשתתפות המפורטים בתקנון זה מזמן לזמן וכל שינוי כאמור יחייב את הלקוח.
2 2.   רק הכללים שיפורסמו בתקנון האתר יחייבו את הלקוחות ואת חב' מיו פור יו. 
 
 
 
23.   סמכות השיפוט הבלעדית בכל מחלוקת שתתגלה בין חב' מיו פור יו לבין הלקוח תהיה בבית המשפט המוסמך על פי דיני ישראל.
 
24.   במקרים חריגים ייתכנו שינויים במקומות שנבחרו.
 
25. המשלוח של טלפונים סלולאריים וחלק ממכשירי האל קטרוניקה הוא בדואר רגיל בלבד ניתן יהיה לשנות את סוג המשלוח בתוספת תשלום.
 
26.כמו כן כל בעיה במשלוח ו/או תקלה הינה באחריות הלקוח בלבד ולא באחריות חברת מיו פור יו
27.המתנות והמחירים באתר משתנים מעט לעט ללא שום הודאה מוקדמת, הלקוח בזמן רכישה\הזמנה יקבל את המתנה אשר מוצעת באותו הזמן.ולא מתנה עתידית או שפג תוקפה.
ט.ל.ח
בברכת קנייה מהנה,
צוות האתר "מיו פור יו".
  

 

 

 

קטגוריות מוצרים


אתר מאובטחהחשבון שלי צור קשר אתרים מומלצים ראשי
  נבנה ע"י לוגייט טכנולוגיות אחסון אתרים חנות וירטואלית